Tích hợp Lets Encrypt vào Traefik V2.5+

Traefik là một reverse proxy rất đa năng. Nó có thể cài đặt trong môi trường Docker, Docker Swarm, Kubernetes để làm API Gateway. Điểm mạnh là nó có khả năng liên tục cập nhật cấu hình danh mục các service chạy hoặc tắt trong Docker Swarm, Kubernetes để định tuyến lại, cung cấp giao diện quản lý (dashboard) rất đẹp. Lập trình có thể viết bổ xung middleware, plugins bằng Golang.

Traefik + Docker Swarm + LetsEncrypt
Trong bài viết này tôi chia sẻ lại kinh nghiệm cấu hình LetsEncrypt TLS với Traefik. Các bước như sau:

 1. Tạo một overlay network để traefik và các dịch vụ cùng tham gia vào
 2. Định nghĩa 3 entry points: 80 (http), 443 (https), 8080 (dashboard, api) - "--entryPoints.web.address=:80" - "--entryPoints.api.address=:8080" - "--entrypoints.websecure.address=:443"
 3. Cấu hình docker provider chế độ Swarm, cập nhật lại danh sách các service cứ 30 giây một lần, mặc định là không hiện service vào Traefik trừ khi có chủ ý - '--providers.docker.watch=true' - '--providers.docker.swarmMode=true' - '--providers.docker.swarmModeRefreshSeconds=30s' - '--providers.docker.exposedbydefault=false'
 4. Điều hướng lại request vào cổng 80 và 8080 đều phải tới cổng 443 - "--entrypoints.web.http.redirections.entryPoint.to=websecure" - "--entrypoints.api.http.redirections.entryPoint.to=websecure"
 5. Cấu hình LetsEncrypt. Thay email bằng email riêng của bạn. caserver phải trỏ đến caserver=https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory - "--certificatesresolvers.myresolver.acme.tlschallenge=true" - "--certificatesresolvers.myresolver.acme.caserver=https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory" - "--certificatesresolvers.myresolver.acme.email=you@yourcompany.com" - "--certificatesresolvers.myresolver.acme.storage=/letsencrypt/acme.json"
 6. Mở cổng từ máy ảo vào Docker container ports: - "80:80" - "443:443"
 7. Đồng bộ thư mục từ máy ảo vào Docker container traefik. Đồng bộ /var/run/docker.sock thực chất để traefik có thể gọi trực tiếp Docker daemon lấy thông tin các service trong Docker Swarmvolumes: - "/home/dev/letsencrypt:/letsencrypt" - "/var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro"
 8. Nếu bạn triển khai Docker Swarm bạn cần sử dụng deploy.labels gán nhãn cho Docker service để Traefik có thể nhận ra và định tuyến requestdeploy: labels: - "traefik.enable=true" # Tham gia vào danh sách dịch vụ Traefik quản lý - "traefik.docker.network=an_overlay_network" # Tham gia mạng overlay - "traefik.http.routers.dashboard.rule=Host(`dashboard.yourcompany.com`)" # Biểu thức điều hướng request chứa dashboard.yourcompany.com vào dịch vụ này - "traefik.http.routers.dashboard.entrypoints=websecure" # Ngõ vào phải là https - "traefik.http.routers.dashboard.tls=true" # Bật TLS để mã hoá đường truyền - "traefik.http.routers.dashboard.tls.certresolver=myresolver" # Dùng myresolver để chọn LetsEncrypt public/private key - "traefik.http.routers.dashboard.service=api@internal" # Đây là dịch vụ dashboard của Traefik - "traefik.http.routers.dashboard.middlewares=auth" # Sử dụng middleware Basic Auth để yêu cầu người dùng đăng nhập - "traefik.http.middlewares.auth.basicauth.users=you@yourcompany.com:xxxxxx" # userid và pass để đăng nhập kiểu Basic Auth - "traefik.http.services.gateway.loadbalancer.server.port=8080" # Dịch vụ phục vụ ở cổng 8080
 9. Chú ý cấu hình traefik.http.middlewares.auth.basicauth.users bạn có thể vào https://hostingcanada.org/htpasswd-generator/ để sinh chuỗi user/pass dùng thuật toán Bcrypt. Cần phải nhân đôi ký tự $ trong chuỗi password băm để escape character. Nếu quên là bạn không thể đăng nhập được.
 10. Triển khai stack bằng lệnh docker stack deploy -c docker_compose.traefik.yml traefik
 11. Thử truy cập vào https://dashboard.yourcompany.com. Chú ý rằng yourcompany.com phải là tên miền bạn sở hữu và đang trỏ tới máy ảo triển khai Traefik.

Đây là file docker-compose cuối cùng

version: '3.8'
networks:
 an_overlay_network:
  external: true

services:
 gateway:
  image: traefik:v2.5
  networks:
   - an_overlay_network
  command:
   - '--api.dashboard=true'
   - '--api.insecure=false'
   - '--providers.docker=true'
   - '--entryPoints.web.address=:80'
   - '--entryPoints.api.address=:8080'
   - "--entrypoints.websecure.address=:443"
   - '--providers.docker.watch=true'
   - '--providers.docker.swarmMode=true'
   - '--providers.docker.swarmModeRefreshSeconds=30s'
   - '--providers.docker.exposedbydefault=false'
   - "--entrypoints.web.http.redirections.entryPoint.to=websecure"
   - "--entrypoints.api.http.redirections.entryPoint.to=websecure"
   - "--certificatesresolvers.myresolver.acme.tlschallenge=true"
   - "--certificatesresolvers.myresolver.acme.caserver=https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory"
   - "--certificatesresolvers.myresolver.acme.email=you@yourcompany.com"
   - "--certificatesresolvers.myresolver.acme.storage=/letsencrypt/acme.json"
  ports:
   - "80:80"
   - "443:443"
  volumes:
   - "/home/dev/letsencrypt:/letsencrypt"
   - "/var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro"
  deploy:
   labels:
     - "traefik.enable=true"
     - "traefik.docker.network=an_overlay_network"
     - "traefik.http.routers.dashboard.rule=Host(`dashboard.yourcompany.com`)"
     - "traefik.http.routers.dashboard.entrypoints=websecure"
     - "traefik.http.routers.dashboard.tls=true"
     - "traefik.http.routers.dashboard.tls.certresolver=myresolver"
     - "traefik.http.routers.dashboard.service=api@internal"
     - "traefik.http.routers.dashboard.middlewares=auth"
     - "traefik.http.middlewares.auth.basicauth.users=you@yourcompany.com:xxxxxx"
     - "traefik.http.services.gateway.loadbalancer.server.port=8080"

Bài viết liên quan